Fun Fact: Bakelite (or Baekelite), Is Also Known as Polyoxybenzylmethylenglycolanhydride. Developed by Leo Baekeland