Fun fact: Bakelite (or Baekelite), is also known as polyoxybenzylmethylenglycolanhydride. Developed by Leo Baekeland